logo Meer weten images

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tasmanic BV

Algemeen

  1. Definities:

Tasmanic BV: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tasmanic B.V, gevestigd te (5617 BD) Eindhoven aan het adres Torenallee nr. 62 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82596077.

Wederpartij: De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een overeenkomst sluit met Tasmanic BV, aan wie Tasmanic BV een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Tasmanic BV.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tasmanic BV, op alle overeenkomsten die Tasmanic BV sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
  2. Tasmanic BV wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk van de hand.
  3. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tasmanic BV zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
  4. Als Tasmanic BV van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Tasmanic BV het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

  1. Tasmanic BV kan niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn. 
  2. Aanbiedingen of offertes van Tasmanic BV gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  3. Als Tasmanic BV in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Tasmanic BV niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
  4. Een overeenkomst komt tot stand doordat Tasmanic BV een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Wederpartij of als hij is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Alle aanbiedingen van Tasmanic BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

Prijs

  1. Tasmanic BV is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
  2. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.
  3. Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Verplichtingen Wederpartij

  1. De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Tasmanic BV heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Tasmanic BV ter beschikking worden gesteld.
  2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tasmanic BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. 
  3. Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval mag Tasmanic BV de uitvoering van de overeenkomst uitstellen totdat hij over alle benodigde informatie beschikt. Eventuele kosten die Tasmanic BV hierdoor moet maken, worden op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorbelast.
  4. De Wederpartij verstrekt aan Tasmanic BV vrije toegang en/of doorgang tot de (fysieke of digitale) locatie waar de overeenkomst wordt uitgevoerd. Dat omvat onder meer de verplichting van de Wederpartij om aan Tasmanic BV de eventueel benodigde wachtwoorden of toegang te verstrekken voor/tot de digitale locatie waar(op) de overeenkomst wordt uitgevoerd

Uitvoering van de overeenkomst

  1. Alle werkzaamheden die door Tasmanic BV worden verricht in de uitvoering van de overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Tasmanic BV betreft een inspanningsverplichting. Tasmanic BV biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
  2. Tasmanic BV bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die de Wederpartij daaraan heeft gesteld. Tasmanic BV heeft het recht om de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren en behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst te vervangen.
  3. Tasmanic BV streeft ernaar de opgegeven termijn voor de uitvoering van overeenkomst of voor de levering van bepaalde zaken altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijn altijd indicatief en geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Tasmanic BV schriftelijk in gebreke te stellen.
  4. Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van Tasmanic BV nimmer het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen.
  5. De opdracht van Tasmanic BV omvat nooit het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie. De Wederpartij erkent dat de werkzaamheden die door Tasmanic BV worden verricht c.q. de order(s) die worden uitgevoerd, worden gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij wordt aangeleverd, en dat de Wederpartij zelf verantwoordelijk is en blijft voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.
  6. Wanneer Tasmanic BV op verzoek van de Wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.

Intellectuele eigendom

  1. Tasmanic BV behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, (Google AdWords) campagnes, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know- how”.
  2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Tasmanic BV noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Wederpartij worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Tasmanic BV verstrekt zijn.
  3. De Wederpartij vrijwaart Tasmanic BV voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Betalingsvoorwaarden

  1. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.
  2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Wederpartij verplicht op verzoek van Tasmanic BV een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Tasmanic BV heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Wederpartij te verhalen.
  3. Het recht van Wederpartij om vorderingen op Tasmanic BV te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Tasmanic BV in staat van faillissement geraakt. 
  4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
   1. een betalingstermijn is overschreden;
   2. de Wederpartij failliet is, of in surseance is;
   3. de Wederpartij als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
   4. de Wederpartij als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  5. Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Tasmanic BV in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Overmacht

  1. Tasmanic BV heeft het recht om de uitvoering van een verplichting uit de overeenkomst op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
  2. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen bij Tasmanic BV of derden, weersinvloeden of diefstal zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
  3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Wijzigingen in de opdracht

  1. Indien de omvang van de aan Tasmanic BV verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Tasmanic BV gerechtigd eventueel meerwerk bij Wederpartij in rekening te brengen.
  2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Annulering

  1. Bij een gehele of gedeeltelijk annulering van een overeenkomst door de Wederpartij heeft Tasmanic BV het recht om de kosten voor de door hem gemaakte uren en werkzaamheden en bestelde producten of diensten in de uitvoering van de overeenkomst tot aan de annuleringsdatum in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief.
  2. Een en ander onverminderd het recht van Tasmanic BV om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
  3. De annuleringsdatum is de datum waarop Tasmanic BV de schriftelijke annulering heeft ontvangen. 
  4. Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Tasmanic BV leidend.

Ontbinding

  1. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Tasmanic BV gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Tasmanic BV gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of bepaalde (Google AdWords) campagnes offline te halen. Tasmanic BV is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
  2. Indien de Wederpartij ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Tasmanic BV verhindert, heeft Tasmanic BV het recht de overeenkomst te ontbinden.
  3. Een en ander laat onverlet de overige aan Tasmanic BV toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
  4. Tasmanic BV is het geval van een ontbinding nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Wederpartij. 
  5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Tasmanic BV zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Klachten

  1. Tasmanic BV hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de overeenkomst. Als de Wederpartij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dient dit uiterlijk binnen 7 dagen na de uitvoering van de overeenkomst aan Tasmanic BV gemeld te worden. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. 
  2. De Wederpartij dient Tasmanic BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. 
  3. Als het (eind)resultaat afwijkt van de verwachtingen van Wederpartij, dan is dat geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tasmanic BV biedt nooit een resultaatsgarantie.
  4. Het indienen van klachten ontslaat Wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Tasmanic BV.
  5. Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel of enige andere schadeloosstelling. 

Aansprakelijkheid

  1. Tasmanic BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt.
  2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Tasmanic BV welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
  3. Tasmanic BV biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van zijn adviezen en aanvaardt op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
  4. Eventuele aansprakelijkheid van Tasmanic BV blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  5. Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is Tasmanic BV uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Tasmanic BV op te lossen, voor zover deze aan Tasmanic BV toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade. 
  6. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
   1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, daaronder bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
   2. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Tasmanic BV nimmer aansprakelijk. 
   3. De door Tasmanic BV te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Wederpartij geleden schade.
   4. De aansprakelijkheid van Tasmanic BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   5. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Tasmanic BV zijn niet van toepassing als Tasmanic BV de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld. 

Vrijwaring

  1. De Wederpartij vrijwaart Tasmanic BV, en door Tasmanic BV ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de overeenkomst. 
  2. Als de Wederpartij enig resultaat, verkregen van Tasmanic BV, gebruikt of toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij Tasmanic BV voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Wederpartij en/of derden.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tasmanic BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laat jouw bedrijf kansen liggen?

Onze beloning is gebaseerd op jouw resultaat.